CHKD期刊全文数据库

节点文献

糖尿病眼底病防治指南

Prevention and Cure Guide on Diabetic Fundus

  • 推荐 CAJ下载
  • PDF下载
  • 不支持迅雷等下载工具,请取消加速工具后下载。

【作者】 姚毅赵军平马志中王常观

【Author】 YAO Yi ZHAO Jun-ping MA Zhi-zhong WANG Chang-guan

【机构】 解放军总医院眼科解放军总医院眼科 北京100853北京100853

【分类号】R773.4;R587.1;R-058;

  • 【下载频次】652
节点文献中: